Skip to content

Gebruiksvoorschriften

Hieronder een aantal punten uit de leveringsvoorwaarden die belangrijk zijn voor de opslag en het gebruik van de Vidley.

Veiligheids- en gebruiksvoorschriften, garantiebepalingen
EN AANSPRAKELIJKHEID M.B.T. de VIDLEY.

WAARSCHUWING: Als u de onderstaande veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of ander letsel, of schade aan de Vidley of andere eigendommen. Lees alle veiligheidsinformatie hieronder door voordat u de Vidley in gebruik neemt.

1. Gebruik
Ga zorgvuldig om met de Vidley. Het bevat gevoelige elektronische onderdelen die beschadigd kunnen raken wanneer het product valt, ruw wordt behandeld, verbrandt, wordt doorboord of bijvoorbeeld wordt ingedeukt. Indien het scherm onverhoopt is gebarsten, bestaat er kans op letsel en moet het apparaat niet worden gebruikt. Hetzelfde geldt wanneer een product is gevallen of anderszins een forse klap heeft ondervonden.

Vidley is uitsluitend aansprakelijk voor het functioneren van video’s die door Vidley zelf, of in opdracht van Vidley door derden, zijn geïnstalleerd. Voor het correct functioneren van video’s die door de afnemer of derden op de Vidley zijn geïnstalleerd is Vidley niet aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor (technische) aanpassingen door derden of onoordeelkundig gebruik. Tevens is Vidley niet verantwoordelijk voor de content die door derden op de kaart is aangebracht.

2. Gebruiks- en eigendomsrechten
Vidley garandeert afnemer het exclusieve gebruiksrecht van (video)content die in opdracht van afnemer door Vidley op de Vidley is aangebracht, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Bij gehele of gedeeltelijke aanlevering van deze (video)content door afnemer is deze verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van eventuele rechthebbenden op (delen van) deze content. Indien afnemer hierin nalatig is of genoemde toestemming niet krijgt, staat het Vidley vrij de uitvoering van de opdracht te staken dan wel de overeenkomst direct op te zeggen.    

Afnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van alle voorschriften die onder meer Stichting BUMA/STEMRA en Stichting SENA stellen ten aanzien van de vermenigvuldiging van geluids- en beelddragers alsmede hierop aangebrachte of aan te brengen content. 

Afnemer vrijwaart Vidley van iedere aansprakelijkheid wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van derden.

Vidley’s zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Om afdracht van thuiskopievergoedingen te voorkomen, wordt afnemer nadrukkelijk aangeraden de eenmaal op de Vidley aangebrachte content niet in een later stadium te vervangen door andere content. Afnemer ontslaat derhalve Vidley voor iedere aansprakelijkheid ten aanzien van (de eventuele afdracht van) thuiskopievergoedingen indien dit advies niet wordt opgevolgd.     

3. Openen of reparatie
Open de technische en elektronische onderdelen van de Vidley nooit zelf. Bij eigenhandig demonteren kan de Vidley beschadigd raken en kunt u zichzelf verwonden. De kaarten bevatten bovendien chemicaliën die bij blootstelling giftig kunnen zijn.

4. Verpakking en opslag
Vidley’s dienen richting eindgebruikers individueel verpakt te worden. Bij tijdelijke opslag dienen de producten om en om te worden gestapeld, zodanig dat de elektronische onderdelen van de diverse kaarten niet tegen elkaar aan komen. Gebeurt dat wel, dan kunnen de magnetische velden elkaar ongunstig beïnvloeden waardoor de werking afneemt of video’s in extreme gevallen spontaan kunnen gaan afspelen. Tevens kunnen andere producten in de nabijheid van Vidley’s op soortgelijke manier ontregeld raken.

5. Garantie
De garantie op de werking van het scherm en de elektronica van de Vidley is 3 maanden ingaande op factuurdatum van de aanschaf, mits voldaan wordt aan alle voorwaarden in dit document. Er is geldt geen garantie op het drukwerk/omslag van de Vidley. De garantie is uitsluitend van toepassing op materiaal- en fabricagefouten. Derhalve zijn alle overige onvolkomenheden en schades uitgesloten, zoals bijvoorbeeld verkeerd gebruik, verkeerde instellingen of verkeerde installatie, het niet in acht nemen van de handleiding, alsmede externe factoren en normale slijtage. De garantie vervalt zodra wijzigingen of reparatiewerk aan het product worden uitgevoerd door derden die daartoe niet geautoriseerd zijn door Vidley. De beslissing over reparatie of vervanging van het product is exclusief aan Vidley voorbehouden. Door reparatie of vervanging wordt de garantieperiode niet verlengd. Andere kosten dan die van reparatie of vervanging vallen niet onder de garantie.

6. Drukwerk
Tussen twee verschillende drukwerkleveringen kunnen kleurafwijkingen optreden. Hetzelfde geldt voor leveringen met 5 dagen levertijd enerzijds en 14 dagen levertijd anderzijds. Dit heeft te maken met de verschillende drukwerktechnieken die voor de respectievelijke leveringen worden gebruikt. Eventuele claims met betrekking tot kleurafwijkingen kunnen zonder kleurproef niet in behandeling worden genomen.

7. Batterij
De batterij van elke Vidley heeft bij aflevering ruim voldoende capaciteit voor het meermaals afspelen van de videoboodschap. Bij leeg raken van de batterij kan deze worden opgeladen door aansluiting op een pc met behulp van de mee te bestellen kabel. Voor schade die is ontstaan door gebruik van andere dan de voorgeschreven kabels is Vidley niet aansprakelijk.

Gebruik geen beschadigde kabels of opladers, en laadt de batterij niet op in een vochtige omgeving. Dit kan in extreme gevallen een lichte elektrische schok veroorzaken.

Probeer de batterij van de Vidley nooit zelf te vervangen. Hierbij kunt u de batterij beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting of letsel. Omdat Vidley’s in beginsel niet zijn vervaardigd voor hergebruik is opladen via een laptop in de regel ruim voldoende.

Omdat de batterij van Vidley’s bij langdurige opslag aan capaciteit zal verliezen, wordt aangeraden de producten binnen een redelijke termijn van uiterlijk 6 maanden te gebruiken.

8. Warmte
Langdurige blootstelling aan hoge of lage temperaturen kan de werking van de Vidley’s nadelig beïnvloeden. Zorg ervoor dat de producten tussen temperaturen van minimaal 8 en maximaal 32 graden worden gebruikt of bewaard.

9. Vocht
De elektronische delen van Vidley’s zijn niet waterbestendig. Wees dan ook voorzichtig met bijvoorbeeld drinken in de buurt van de producten. Ook wordt het langdurig gebruiken of bewaren van de producten in vochtige ruimtes afgeraden.

10. Afleiding
Open of gebruik Vidley’s niet tijdens handelingen waarbij u uw concentratie nodig hebt, zoals tijdens het autorijden. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden voor u en andere verkeersdeelnemers.

11. Kinderen
Houdt Vidley’s buiten bereik van (jonge) kinderen. Zij lopen bij onoordeelkundig gebruik dezelfde gevaren als hierboven beschreven. Bovendien lopen met name jonge kinderen gevaar op verstikking wanneer zijn onderdelen, inclusief papier van het drukwerk en verpakkingsmateriaal, in hun mond krijgen.

12. Inleveren na gebruik
Vidley’s dienen na gebruik c.q verzending, of na afloop van de levensduur, te worden behandeld als klein chemisch afval en bij de gemeente, of een milieustation, te worden ingeleverd. Afnemers dienen dit in voorkomend geval duidelijk aan hun klanten of doelgroep kenbaar te maken.  

– DE VIDLEY IS GESCHIKT VOOR ELKE GELEGENHEID

Wie verras jij met een Vidley?

Het bestelproces is super eenvoudig, iedereen kan het! Bekijk hier ook alle mogelijkheden, schermformaten en prijzen.